Các kháng nguyên và vai trò của tế bào lympho trong miễn dịch tập nhiễm

Miễn dịch tập nhiễm với lympho

Các kháng nguyên Miễn dịch tập nhiễm chỉ xảy ra sau lần xâm nhập đầu tiên của vật lạ hoặc chất độc. Như vậy cơ thể phải có một số cơ chế để nhận biết sự xâm nhập khởi đầu này. Mỗi chất độc hoặc mỗi loại sinh vật luôn luôn chứa một hoặc vài hợp chất hóa học đặc […]